Vragen over storing en onderhoud?

Wat moet ik doen bij een storing?

>> beslisboom >>

Voorbeeld: Storing / Lekkage melden

Werkt uw verwarming?

 • Ja
 • Nee

Komt er wel warm water uit de kranen?

 • Ja
 • Nee

ZIE HUIDIGE WEBSITE https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/veelgestelde-vragen/#storingenonderhoud

Heeft u schade door een storing of werkzaamheden ondervonden?

Neem daarvoor contact met ons op. Een medewerker van SVP zal bij u langskomen om de schade op te nemen. Wij verzoeken u wel de geleden schade te verhalen via uw eigen inboedel- en/of opstalverzekering.

In het bijzondere geval dat uw schadeverzekeraar niet tot uitkering overgaat, kunt u zich alsnog tot ons wenden. In dat geval vragen wij om een schriftelijke mededeling, voorzien van argumenten van uw verzekeraar dat zij deze schade niet in behandeling wensen te nemen. U kunt dit mailen naar: [email protected] of per post verzenden naar SVP, Postbus 470, 1440 VB Purmerend.

Om tot een goede bepaling van de schade te kunnen komen, verzoeken wij u daarnaast om de volgende gegevens te verzamelen:

 • Mogelijke foto’s van de ontstane schade;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de beschadigde eigendommen, indien mogelijk met opgaaf van nieuwwaarde, jaar van aanschaf, oorspronkelijke aanschafwaarde en aankoopnota‘s;
 • Zo mogelijk een opgave van de kosten voor de vervanging dan wel herstel van de beschadigde goederen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor compensatie?

Deze regeling komt voort uit de Warmtewet en is opgesteld naar analogie van de compensatieregeling bij storingen die door de beheerders van elektriciteit en gas wordt toegepast. Dat wil zeggen dat -net als bij elektriciteit en gas- bij warmtelevering een compensatie wordt geboden in geval van een acute storing in respectievelijk de elektriciteitskabel, gasleiding of warmteleiding. De wettelijke regelingen voorzien geen compensatie in geval van een leveringsonderbreking als gevolg van storingen bij de elektriciteits-, gas- of warmteproductie.

Klik hier voor de “Compensatieregeling bij Warmte in geval van ernstige storingen voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW”: https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/04/Compensatieregeling-warmte-2020-Energie-Nederland-_def-003-002.pdf

Wat moet ik weten over onderhoud?

Warmte-afleversets moeten, zeker naarmate ze ouder worden, regelmatig onderhouden en daarnaast gecontroleerd worden op lekkage. Een afleverset hoort droog te zijn. Als deze gaat lekken, loopt het lekwater namelijk weg via de leidingen en afsluiters naar leidingen in de kruipruimte. Hier hoopt het water zich op in de isolatie rond de leidingen. Dat zorgt daar voor roestvorming en uiteindelijk voor een gat in de leiding. Er ontstaat dan een gevaarlijke situatie als men in aanraking komt met het hete water dat hierdoor vrijkomt. Ook kan er schade ontstaan aan de woningdoor waterdamp en vocht. Hoe vaak moet de stadsverwarming unit gecontroleerd worden?

Het is belangrijk dat minimaal eens per drie jaar, onderhoud aan de installatie wordt gepleegd door een professionele Erkende lokale installateur. Hierbij moeten de warmte-unit in uw meterkast én de koppelingen aan het leidingnet goed worden nagekeken.

Het onderhoud aan de installatie in een huis is noodzakelijk voor een ongestoord en zeker een veilig functioneren. Roest kan bijvoorbeeld leidingbreuken veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Lekkages of roestvorming moeten direct worden gemeld om ongevallen en schade te voorkomen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling klantenservice via het telefoonnummer 0900 9807 (lokaal tarief).

Deskundigheid en voorzichtigheid

Het is zeker niet aan te raden om zelf het onderhoud aan een installatie uit te voeren. Een Erkende lokale installateur is op de hoogte van alle veiligheidsvoorschriften die bij onderzoek en reparatie van de verwarmingsinstallatie in acht dienen te worden genomen. Dit geldt ook voor het betreden van de kruipruimte onder het huis. Voorzichtigheid is hierbij geboden. Zorg ervoor dat de leidingen nooit fysiek belast worden. Kruip er niet overheen. Zorg voor de aanwezigheid van een tweede persoon die bij een calamiteit kan ingrijpen of waarschuwen. De leidingen van de stadsverwarming bevatten water dat in warmte varieert van 70 tot 95 graden Celsius, hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

Waarom mag de warmteleverancier –in dit geval SVP– alleen de afleverset vervangen?

In de woning is een afleverset aanwezig die ervoor zorgt dat het tapwater wordt opgewarmd en dat de warmte wordt overgedragen naar de binneninstallatie. In veel gevallen is deze afleverset in eigendom van SVP, die tevens zorgt voor service en onderhoud. In andere gevallen is de afleverset in eigendom van de woningcorporatie of van de woningeigenaar. Indien deze afleverset niet goed meer werkt en vervangen moet worden dient dit volgens de Warmtewet door SVP te gebeuren. De wetgever heeft hiervoor gekozen uit oogpunt van veiligheid en om de juiste werking van de warmtevoorziening te kunnen garanderen. Een slecht functionerende afleverset heeft namelijk veel invloed op de werking van het warmtenet en de leveringszekerheid. Zo zal bij geen of slecht onderhoud van de afleverset uiteindelijk lekkage kunnen ontstaan, die kan leiden tot doorroesten van de warmteleidingen op de plek waar ze de woning binnenkomen. Reparatie van deze lekkage kan dan in veel gevallen alleen door tegen hoge kosten een heel wijkdeel van het warmtenet af te sluiten. Omdat de afleverset zo’n duidelijke invloed heeft op het functioneren van de warmtelevering, heeft de wetgever ervoor gekozen dat alleen de warmteleverancier de afleverset mag vervangen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de tarieven vast voor service, onderhoud en huur van de afleverset en SVP neemt deze tarieven over. De ACM houdt toezicht op de tarieven. Meer informatie: www.acm.nl.

Wie doet het onderhoud van de warmte-afleverset?

Als u uw afleverset huurt bij SVP, dan zorgen wij ervoor dat uw afleverset tijdig wordt nagekeken. In uw huur zit immers het volgende inbegrepen:

 • Kosteloos verhelpen van storingen zonder monteur- en materiaalkosten;
 • Kosteloze service en onderhoud (indien noodzakelijk);
 • Kosteloze vervanging van de warmte-afleverset in geval van niet repareerbare storing of bij einde van de technische levensduur.

Als de afleverset van uzelf of de woningbouwvereniging is en deze is aan vervanging toe, dan geldt het volgende. Bij huurwoningen regelt de verhuurder doorgaans het onderhoud en herstel van de installatie. Bent u eigenaar van uw woning? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor.

Kan ik een service- of onderhoudscontract afsluiten?

Als u eigenaar bent van de woning en de warmte-afleverset is in uw eigendom (dit kunt u o.a. terugvinden op uw facturen) dan kunt u een onderhoudscontract afsluiten bij een Erkende lokale installateur. Is de afleverset ouder dan 15 jaar kan deze beter vervangen worden. Is uw huidige afleverset aan vervanging toe? Stadsverwarming Purmerend (SVP) regelt dat voor u. U heeft dan geen hoge eenmalige kosten, omdat u de afleverset van SVP gaat huren. Afgezien van het feit dat dit een verplichting is uit de Warmtewet levert het ook de volgende voordelen op voor u als klant:

 • Kosteloos verhelpen van storingen zonder monteur- en materiaalkosten;
 • Kosteloze service en onderhoud (indien noodzakelijk);
 • Kosteloze vervanging van de warmteafleverset in geval van niet repareerbare storing of bij einde van de technische levensduur

Log in op Mijn Stadsverwarming https://interactief.stadsverwarmingpurmerend.nl/ om een nieuwe afleverset aan te vragen.

Bij welke installateur kan ik terecht?

Vanwege de specifieke kenmerken van netwarmte adviseren wij u expliciet om een Erkend lokale installateur te raadplegen. Als eigenaar bent u eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de installatie conform de Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers van SVP: https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/03/199.03-Aansluitvoorwaarden_web-3.pdf.

Er staat water in mijn kruipruimte. Wat moet ik doen?

Het is niet de bedoeling dat er water in de kruipruimte staat. Stalen leidingen (ook netwarmte) die onder water staan raken op den duur defect door corrosie. Bovendien kan door water in de kruipruimte de luchtvochtigheid in huis toenemen, met als mogelijke gevolgen schimmels, ongedierte, aantasting bouwdelen etc.

Water in de kruipruimte is meestal het gevolg van een hoge grondwaterstand. Het is noodzakelijk het water in de kruipruimte te verminderen door een goed werkende drainage of meer natuurlijke ventilatie. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor een goede werking van de drainageleidingen. Voor de aansluiting van de drainageleiding op het riool kun u contact opnemen met Gemeente Purmerend.

Ik heb water in mijn kruipruimte staan. Heeft dat invloed op de netwarmteleidingen?

Dat heeft zeker invloed op de leidingen. Het heeft echter geen invloed op de warmtelevering en ook niet op de meterstand. Het netwarmtewater is dusdanig bewerkt dat de leidingen van binnenuit niet kunnen roesten. De leiding gaat echter wel vanaf de buitenkant roesten als er vocht komt tussen de leiding en de isolatie. De leiding is warm en het vocht kan in dat geval niet weg, een ideale omgeving voor roestvorming. Normaal gesproken kan dat niet gebeuren, maar helaas gebeurt dat wel als er te veel water in de kruipruimte staat met allerlei vervelende gevolgen voor zowel de bewoners als SVP.

De grondwaterstand in Purmerend is van zichzelf hoog. Water van netwarmte is warm dus als het water afkomstig is van netwarmte zult u dat merken aan warme vloeren en dampvorming. Ga in dat geval i.v.m. veiligheid nooit zelf op onderzoek uit, maar neem z.s.m. contact met ons op.

 

Ik wil werken in de kruipruimte. Kan dat?

U wilt dus werken in een besloten ruimte en daar zijn veiligheidsregels voor. Laat u zich van tevoren goed informeren over de veiligheid en let vooral op de aanwezigheid van kabels en leidingen. Bij twijfels of vragen betreffende netwarmte dient u contact met ons op te nemen.

Hoe laat ik een warmte-afleverset (ook wel 'unit' genoemd) plaatsen, verwijderen of wisselen?

Is uw huidige afleverset aan vervanging toe? Stadsverwarming Purmerend (SVP) regelt dat voor u. U heeft dan geen hoge eenmalige kosten, omdat u de afleverset van SVP gaat huren. Afgezien van het feit dat dit een verplichting is uit de Warmtewet levert het ook de volgende voordelen op voor u als klant:

 • Kosteloos verhelpen van storingen zonder monteur- en materiaalkosten;
 • Kosteloze service en onderhoud (indien noodzakelijk);
 • Kosteloze vervanging van de warmteafleverset in geval van niet repareerbare storing of bij einde van de technische levensduur.

Log in op Mijn Stadsverwarming https://interactief.stadsverwarmingpurmerend.nl/ om een nieuwe afleverset aan te vragen.

De meter toont geen gegevens op het display. Doet de meter het wel goed?

Wanneer er een waarde op de display wordt weergegeven, werkt de meter naar behoren. Geeft het display helemaal niets aan? Neemt u dan aub contact met ons op tijdens kantooruren via 0900 9807 (lokaal tarief). Indien nodig maken wij een afspraak met u om de meter te komen vervangen of repareren.

Mijn meterstand klopt niet. Kan ik een nieuwe meter krijgen?

U kunt het idee hebben dat uw warmtemeter niet goed functioneert, omdat uw verbruik hoger of lager is dan verwacht. U kunt meer inzicht krijgen in uw verbruik door wekelijks of maandelijks uw warmtestand te noteren. In 2027 moeten alle warmtemeters in Nederland slimme meters zijn (Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie). Deze slimme warmtemeters bevatten een communicatiemodule, waarmee de meterstanden automatisch aan ons doorgegeven worden. Met deze data kunnen we sneller storingen opsporen, maar ook verbruiksoverzichten samenstellen zodat u meer inzicht krijgt in uw warmteverbruik en daarmee de mogelijkheid hebt om zelf bij te sturen/besparen.

Als u twijfelt over het goed functioneren van de warmtemeter, neem dan tijdens kantooruren contact met ons op via 0900 9807 (lokaal tarief).

De display van mijn meter knippert / is leeg / zegt 'code E128'. Wat betekent dat?

Dit betekent dat de batterij van de meter vervangen moet worden. Neemt u hiervoor tijdens kantooruren contact op met een medewerker van onze afdeling Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief).

Mijn thermostaat/CV-klep doet het niet. Wat kan ik doen?

Dit deel van de installatie behoort tot de binneninstallatie en niet tot de verantwoordelijkheid van SVP. Neemt u contact op met een Keurmerkinstallateur als u eigenaar bent van de woning. Bent u huurder? Neem dan contact op met de verhuurder van de woning.