Informatie voor bouwbedrijven, aannemers & projectontwikkelaars

SVP wil samen werken aan klimaat. Hiermee willen we de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord helpen verwezenlijken. SVP werkt nauw samen met bouwbedrijven, projectontwikkelaars en aannemers. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een zo optimaal mogelijke klimaatbeheersing. Daarbij staan comfort en duurzaamheid voorop.

Klimaatbeheersing op maat

Samenwerken aan klimaat betekent naast zorg voor het ‘buiten’klimaat ook afstemming van een goed binnenklimaat. Plezierig wonen bepaalt een groot gedeelte van ons welzijn en geluk. Zo is een goede warmte-afstemming en isolatie van belang voor een behaaglijke levensomgeving en het beperken van warmteverlies.

Naast goede isolatie is het voor woningen ook van belang om uit te koelen in de zomer. Daarom moeten nieuwe woningen sinds 1 januari 2021 niet alleen aan de strenge eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voldoen, maar ook aan de nieuwe TOjuli-eis. Zo wordt oververhitting van de woning voorkomen. Een van de oplossingen hiervoor is duurzame bodemkoeling. Sinds 2018 voorziet SVP dan ook in Warmte-Koude Opslag (WKO).

Meer weten over deze WKO’s? Neem contact op met SVP.

Netwarmte

Als de koeling anders is geregeld, bijvoorbeeld via airconditioning, zonnepanelen of bouwkundig, is een warmtenet aansluiting meestal goedkoper. In Purmerend ligt al een groot warmtenet, waardoor de te overbruggen afstand over het algemeen relatief klein is. Dit resulteert in lagere kosten dan bij een WKO. Bovendien worden toekomstige bewoners niet geconfronteerd met woonlasten voor koude.

Voor een warmtenet aansluiting kan contact worden opgenomen met SVP.

Verklaring energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG)

In de hieronder opgenomen kwaliteitsverklaring staat de energieprestatie opgenomen van het warmtenet van SVP. Deze kwaliteitsverklaring dient u te gebruiken voor de berekening van de BENG volgens de NTA8800. Voor nieuwbouwwoningen geldt over het algemeen genomen dat deze worden aangesloten op het secundaire net. U dient voor de BENG berekening dan gebruik te maken van de energieprestatie gegevens onder het secundaire net.

Een aantal grootzakelijke aansluitingen wordt wel direct op het primaire net aangesloten, mocht dit op u van toepassing zijn, dan wordt dit met u besproken. In dat geval kunt u gebruik maken van de rekenwaarden voor het primaire net.

 

Kwaliteitsverklaring

Kwaliteitsverklaring BENG-eisen

Keuze, tijdige aanvraag & voorbereidingstijd

Indien er een keuze is gemaakt, kan er een aanvraag worden gedaan om een aansluiting te realiseren. Voor een goede voorbereiding van de aansluiting zijn  onderstaand aanvraagformulier, een ondertekende offerte en de ontwerpdocumenten nodig.

Aanvraagformulier

Voor particulier / kleinverbruiker

Voor grootzakelijk

Hoe eerder de informatie binnen is, hoe eerder er kan worden begonnen met de voorbereidingen. Deze voorbereidingen duren minimaal 16 weken. Mocht de noodzaak bestaan voor een snellere doorlooptijd, kan dit worden gerealiseerd tegen meerprijs.

Offerte

De offerte wordt opgemaakt en verstuurd na contact en overleg met SVP. Deze kan worden ondertekend en bij de stukken worden gevoegd.

Ontwerpdocumenten

De ontwerpdocumenten moeten bevatten:

  • Het palenplan en de funderingstekeningen voor het bepalen van de aanvoer- en retourleidingen en de plaats van eventuele sparingen in de funderingsbalken.
  • Tekeningen van de begane grond en verdiepingen.
  • Matenplan/situatietekening (overzichtstekening) met daarop de ligging en locatie van het betreffende bouwproject.
  • Doorsnede tekeningen van de gebouwen.
  • Gevelaanzichten/bouwplanning of bouwrouting in verband met het aanleggen van de stadsverwarming-leidingen en de gewenste datum voor warmtelevering. Huidig en toekomstig maaiveldniveau en grondwaterstand t.o.v. NAP en peil.

Plaatsing afleversets en warmtevraag

De voorbereiding voor de plaatsing van de afleversets duurt minimaal 9 weken. Hierbij is van belang om te weten wat de warmtevraag is.

Hiervoor is de volgende informatie essentieel:

  • Een volledig ingevuld gereedmeldingsformulier met daarop de door de aangestelde installateur berekende gevraagde waarden. Let op! Sla na het invullen van de velden de .pdf éérst op voor deze als bijlage mee te sturen.
  • Een schematische tekening van de binneninstallatie (t.b.v. check op de maximale retourtemperatuur).

Afspraken & voorwaarden

Samen werken we aan klimaat. Om een zo optimaal afgestemd binnenklimaat te realiseren en daarvoor warmte en of koude te leveren, hebben we de afspraken daarvoor inzichtelijk opgesteld.

Onderstaand de afspraken voor:

Particulier / kleinverbruiker

Grootzakelijk

Klik hier voor de voorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van warmteleidingen in eigendom van SVP.